از تجهیزات استخراج برای فروش سلول شناور استفاده شده است