برای معاملات جدید در خطوط سنگ شکن راه اندازی شده است