گودال شیل در مقابل گودال معدن در مقابل قرض گرفتن گودال